Priser

Priser

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Veiledende timepris ligger i området kr. 1400 til kr. 2500 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til å kunne gå under og over nevnte priser. Det vil også kunne gis en fast pris på enkle og oversiktlige saker.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v. Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning vil man i en del tilfeller kunne få oppnevnelse av retten, men det kan også være tilfeller der klienten selv må dekke salæret.

I en del tilfeller dekker retten salær for bistandsadvokatoppdrag, både i forbindelse med en hovedforhandling og under etterforskningen.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne gis fri rettshjelp eller fri sakførsel . Dette innebærer at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene, men hvor klient normalt betaler en egenandel.

Tvangssaker og barnevernssaker vil normalt være dekket fullt ut av det offentlige.

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt.

I saker der advokat oppnevnes av retten eller fylkesnemnda, anses oppdraget akseptert når rettens eller fylkesnemndas oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert eller oppnevnelse er mottatt.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

Besøks- og postadresse

Thereses gate 3, 0358 Oslo

Org nr: 889 553 472

Avdelingskontor Sandefjord

Vestfoldgata 14, 3208 Sandefjord