Fagområder

Våre hovedområder er strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), barnevernrett, familierett (barnefordeling) og tvangssaker.

Vi vil også kunne foreta en uforpliktende vurdering av andre typer saker.

Forsvarer

Vi bistår deg som er mistenkt/siktet/tiltalt for å ha begått en straffbar handling. Dersom du er utsatt for etterforskning eller trussel om straff fra politiets side bør du ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi kan gi deg best mulig råd. Vi jobber daglig med straffesaker og kan gi deg veiledning om hvordan du best bør forholde deg til situasjonen. Vi prosederer straffesaker i hele landet.

Bistandsadvokat

Vi har også bred erfaring som bistandsadvokat. Advokat Espen Wangberg er fast antatt som bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Som bistandsadvokat vil vi ivareta interessene til den som har blitt utsatt for en kriminell handling, eller dens etterlatte. Har du blitt utsatt for en kriminell handling er det viktig å kontakte oss så tidlig som mulig, både med tanke på eventuell anmeldelse eller etter at anmeldelse er inngitt, slik at vi på best mulig måte kan yte nødvendig bistand fra et tidlig tidspunkt.

Barnevern

Dersom du er varslet om eller utsatt for tiltak fra barnevernets side, er vi klare til å gi råd og bistå deg. Her er det viktig med tidlig innsats.  Tidlige råd kan være avgjørende for hvordan en sak ender, både hvis du frykter at barna kan bli tatt fra deg, hvis det er spørsmål om samvær eller andre tiltak. Vi kan også bistå i tilbakeføringssaker etter tidligere omsorgsovertakelse.

Barnefordeling

Har du havnet i en tvist som gjelder spørsmål om foreldreansvar, hvor barnet ditt skal bo fast eller hvilken samværsordning som skal gjelde, vil det være fornuftig å ta kontakt med oss tidlig. I slike saker er det alltid et mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.

Tvangssaker

Har du blitt innlagt på tvang, enten på grunn av rus eller psykisk helse, kan vi bistå for å hjelpe til med å vurdere om vilkårene for en slik innleggelse foreligger.

Besøks- og postadresse

Thereses gate 3, 0358 Oslo

Org nr: 889 553 472

Avdelingskontor Sandefjord

Vestfoldgata 14, 3208 Sandefjord